حمید عطایی نظری
1394/3/9 شنبه هیأت علمی  حمید عطائی نظری
محل كار  دفتر شعبه اصفهان
 
 
تلفن محل كار  03132208004
دورنگار  03132208005
 
 
 
 
 


آقای دکتر حمید عطایی نظری

 

در هفتم تیر ماه سال 1362 در تهران به دنیا آمدم. دوران دبیرستان را در سال 1379 در رشته ریاضی فیزیک به پایان رساندم و در سال بعد وارد حوزه علمیه اصفهان شدم. پس از اتمام مقدّمات (سطح 1) جهت ادامه تحصیلات دینی به حوزه علمیه قم رفته و دروس حوزوی را تا سطح خارج به اتمام رساندم. همزمان با گذراندن دروس حوزوی، تحصیلات دانشگاهی را در رشته فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان آغاز کرده و در شهریور ماه سال 1389 از پایان نامه خود با عنوان «بررسی اندیشه‌های کلامی فیاض لاهیجی» دفاع نمودم. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد، به منظور کسب تخصّص در رشتۀ فلسفه، به تحصیل در دوره دکتری رشته فلسفه اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی تهران پرداختم. در سال 1394 از رسالۀ دوره دکتری خود با عنوان «تأثیر اندیشه‌های فلسفی ابن سینا بر تحوّل مباحث خداشناسی در کلام امامیه» دفاع کردم. هم اکنون عضو هیأت علمی گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستم و به تدریس در چند مرکز حوزوی و دانشگاهی اشتغال دارم.  علائق مطالعاتی و تحقیقاتی اینجانب متمرکز بر حوزۀ کلام اسلامی و تأثیر فلسفه بر دانش کلام است و بیشتر مقالات و کتابهائی هم که تاکنون منتشر کرده‌ام در همین راستا به نگارش درآمده است.   

مدارک اخذ شده:
1) سطح یک حوزه علمیۀ قم / 1383/ معدل: 19
2)سطح دو حوزه علمیۀ قم / 1385/ معدل: 18
3) کارشناسی ارشد فلسفه و کلام، دانشگاه اصفهان / 1389 / معدل: 69/17
4) دکتری فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی تهران/ 1394/ معدّل: 81/17

موقعیت فعلی:
عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (از سال 1392 تاکنون)*
مدیر گروه فلسفه و کلام مرکز مطالعات اسلامی اصفهان (سال 1395)*

کارنامه علمی:

کتاب:
1) تصحیح و تعلیق رساله « الباب المفتوح الی ما قیل فی النفس و الروح» نگاشته: علامه زین الدین بیاضی عاملی (م 877 ق)
از سلسله مصادر بحار الانوار علامه مجلسی (ره) انتشارات مکتبه علامه مجلسی، قم، 1389
2) فیاض لاهیجی و اندیشه‌های کلامی او انتشارات دانشگاه معارف قم، 1392
3) تصحیح انتقادی رسالۀ « الکلمة الطیّبة » از فیّاض لاهیجی، انتشارات انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران، اسفند 91
4) فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی بر بنیاد آثار فیّاض لاهیجی ،انتشارات انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران، اسفند 91

مقالات:

الف) مقالات علمی ـ  پژوهشی:
1- بررسی نحوه اسناد گزاره های دینی و نقش آن در حل تعارض علم و دین.
(مجله فلسفه دین، دانشگاه تهران، سال هفتم، شماره 5، بهار 1389)
2- نقش فیاض لاهیجی در فلسفی شدن کلام شیعه. (مجله اندیشه نوین دینی، دانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی رهبری، 1390)
3- ملاک ها و ویژگی های مکتب کلام فلسفی در شیعه.(مجله اندیشۀ دینی، دانشگاه شیراز، دورۀ دوازدهم، شمارۀ سوم، پاییز 1391)
4ـ تحوّل معرفت شناختی کلام امامیّه در دوران میانی و نقش ابن سینا در آن.(مجله نقد و نظر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال بیستم، شماره اول، بهار 1394)
5ـ تطوّر برهان صدّیقین در کلام فلسفی امامیّه از نصیر الدین طوسی تا نصیر الدین کاشی.(مجلّۀ شناخت، دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 1/72؛ بهار و تابستان 1394)
6ـ شرح واجب الاعتقادِ جلال‌الدّین شرف‌شاه حسینی، یک شرح با چند انتساب غلط!(مجلّۀ پژوهشنامه امامیّه، دانشگاه ادیان و مذاهب، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1395)

 ب) مقاله ارائه شده در همایش
1ـ داوری فیّاض لاهیجی میان میرداماد و ملاّصدرا در مسألۀ اصالت وجود ( ارائه شده در همایش مکتب فلسفی اصفهان / دانشگاه اصفهان / اسفند 1391 )

 پ) مقالات علمی ـ تخصصی
1ـ نقد و بررسی رساله الباب المفتوح علامه بیاضی عاملی.(کتاب ماه فلسفه، سال سوم، شماره 32، اردیبهشت 1389)
2ـ نکاتی در باب فیاض لاهیجی و آثار کلامی او.(مجله آئینه پژوهش، سال بیست و دوم، شماره 128، تیر ماه 1390)
3ـ نگاهی به آداب المتعلمین ها و جایگاه آنها در نظام اخلاقی حوزه.(مجله اخلاق، شماره بیست و یکم، پائیز 1389)
4ـ نکاتی در باب ابو الصلاح حلبی و نگاشته‌های کلامی او.(مجلّۀ آینۀ پژوهش، ش 135 ـ 136، مرداد ـ آبان 1391، صص 5 ـ 24)
5ـ ستیز دو اندیشه دربارۀ امامت؛ گفتاری در باب «سه گفتار در غُلُو پِژوهی»(مجلۀ کتاب ماه دین، شماره 182، آذر ماه 1391)
6ـ فیّاض لاهیجی و رسالة الکلمة الطیّبة او(مجلۀ کتاب ماه فلسفه، شماره 65، بهمن ماه 1391)
7ـ نقدهای ملا هادی سبزواری بر شیخ کلینی در مسألۀ اراده الهی (مجموعه مقالات سبزواری پژوهی، خانه کتاب تهران، 1392)
8ـ لزوم توجّه به نقش هم‌خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (نظری بر طبعی نامطبوع از کتابِ الذخیرة سَیّد مرتَضی)
(گزارش میراث، ش 61ـ 62، آذر و اسفند 1392، صص 23 _ 33)
9ـ از شمس الدین کِشِی تا ابن رُشد شیعی! بررسی و نقد کتاب «شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی»(آینه پژوهش، شماره 146، خرداد و تیر 1393)
10ـ نقدی بر تصحیحی نامرضی از نهایة العقول فخرالدین رازی.(فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام، ش 1و 2، بهار و تابستان 1393)
11ـ نقدی بر تصحیح ناصحیح شوارق الإلهام فیّاض لاهیجی.(فصلنامه نقد کتاب میراث، ش 3و4، پاییز و زمستان 1393)
12ـ المجموع في المحیط بالتکلیف ابن مَتَّوَیه و نقد دو طبع متفاوت از جلد نخست آن.(فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام، ش 3و 4، پاییز و زمستان 1393)
13ـ نقدی بر ویراست نااستوار رسالۀ اثبات العقل المجرّد نصیر الدین طوسی و برخی از شروح آن.(فصلنامه نقد کتاب میراث، ش 5، بهار 1394)
14ـ نِکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب المُلخّص و الذخیرة شریف مرتَضی.(مجلّۀ آینه پژوهش، سال 26، ش 155، آذر و دی1394)
15ـ پیوست و تکملۀ مقالۀ « نِکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب المُلخّص و الذخیرة شریف مرتَضی».(مجلّۀ آینه پژوهش، سال 26، ش 155، آذر و دی1394)
 لزوم توجّه به نقش هم‌خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (2)  16ـ(ارزیابی تصحیحی شتابزده از المُلَخَّص فی اصول الدین شریف مرتَضی) (فصلنامه نقد کتاب میراث، سال دوم، شماره 6 ـ 7، تابستان و پائیز 1394، صص 63 _ 78)
17ـ اولریش رودولف و کتاب ارزشمند او دربارۀ ماتُریدیّه.(مجلّۀ آینه پژوهش، سال 26، ش 156، بهمن و اسفند 1394)
18ـ  «فضولی» در کلام شیعه! (نقد یک ابتذال، نقل یک انتحال).(مجلّۀ آینه پژوهش، سال 26، ش 156، بهمن و اسفند 1394)
19ـ از بهمنیارِ «مؤیَّد» تا لَوکریِ «خانه به دوش» (نقدی بر یک ترجمه).(فصلنامه کتاب‌گزار، سال اوّل، ش 1، بهار 1395)
20ـ نگرشی بر نگارشهای کلامی (1): نهج المسترشدین فی اصول الدّینِ علّامۀ حلّی و شروح آن.(مجلّۀ آینه پژوهش، سال 27، ش 157، فروردین و اردیبهشت 1395)
21ـ نگرشی بر نگارشهای کلامی (2): معرّفی انتقادیِ ویراست تذکرة الواصلین فی شرح نهج المسترشدین. (مجلّۀ آینه پژوهش، سال 27، ش 158، خرداد و تیر 1395)
22ـ نگرشی بر نگارشهای کلامی (3): مصائب و مصاعب رسائل سید مرتضی.(مجلّۀ آینه پژوهش، سال 27، ش 159، مرداد و شهریور 1395، صص 37 _ 47)
23ـ  نگرشی بر نگارشهای کلامی (4): الأبحاث المفیدة في تحصیل العقیدة (مجلّۀ آینه پژوهش، سال 27، ش 160، مهر و آبان1395)
24ـ بازی با تُراث کلامی شیعه: نقدی بر کتاب عقیدة الشیعة (مجلّۀ آینه پژوهش، سال 27، ش 160، مهر و آبان1395)
25ـ نگرشی بر نگارشهای کلامی (5): واجب الاعتقاد علی جمیع العباد (مجلّۀ آینه پژوهش، سال 27، ش 161، آذر و دی1395)
26ـ از فراز و فرود تصحیح متون (1): ضبط قریب و ضبط غریب (مجلّۀ میراث شهاب، سال 22، شمارۀ 84 ـ 85، تابستان و پاییز 1395)
27ـ نگرشی بر نگارشهای کلامی (6): الرسالة السعدیة  (مجلّۀ آینه پژوهش، سال 27، ش 162، بهمن و اسفند 1395)
28ـ نگرشی بر نگارشهای کلامی (7):  أعلام الطَرائقِ ابن شَهر آشوب، کتابی نفیس در اصطلاح‌نامه نگاریِ اسلامی. (مجلّۀ آینه پژوهش، سال 28، ش 163، فروردین و اردیبهشت 1396)
29- نگرشی بر نگارشهای کلامی (8): نصیرالدّین کاشانی و نگاشته‌های کلامی او  (مجلّۀ آینه پژوهش، سال 28، ش 164، خرداد و تیر 1396)
30ـ دست‌نوشتی تازه‌یاب از موصِل الطّالبینِ نصیرالدّینِ کاشانی  (مجلّۀ آینه پژوهش، سال 28، ش 164، خرداد و تیر1396)
31-  هَفَوات و سَرقات: پژوهش‌نامه یا پژوهش‌نما؟ نگاهی انتقادی به کتاب «نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه»» (مجلّۀ آینه پژوهش، سال 28، ش 165، مرداد و شهریور1396)

ت) مقالات دائرة المعارفی
1ـ مدخل «لاهیجی، ملاعبدالرزاق»، دانشنامه جهان اسلام

ث) مقالات ترجمه‌ای (از انگلیسی به فارسی)
1- تاریخ و عقاید مکتب اخباری شیعه، نوشته: ویلفرد مادلونگ (مجله جهان کتاب، سال سیزدهم، شماره 11-12، اسفند 1387)
2- نظریه «بلا کیف» و مبانی آن در کلام اسلامی، نوشته: بنیامین آبراهاموف  (مجله کتاب ماه دین، شماره 166، مرداد 1390)
3- کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی، نوشته: آدام گیسر (مجله هفت آسمان، شماره 46، سال دوازدهم، تابستان 1389)
4- تکلیف اخلاقی در کلام مدرسی مسلمانان، نوشته: ریچارد فرانک  (مجله اخلاق، شماره نوزدهم، بهار 1389)
5- خردگرایی کلامی در دوران میانی جهان اسلام، نگاشتة: زابینه اشمیتکه.  (مجله آئینه پژوهش، سال بیست و دوم، شماره 132، بهمن ماه 1390)
6- سیمایی از گرایش به ابن سینا در کلام اهل سنّت، تألیف: رابرت ویسنوفسکی. (مجله کتاب ماه دین، شماره 179، شهریور 1391)
7- سرشت، درون مایه و انتقال حکمت مشرقی ابن سینا، تألیف: دیمیتری گوتاس. ( مجموعه ابن سینا پژوهی، خانه کتاب تهران، 1392)
8- اِقبال تشیّع دوازده اِمامی به ابن سینا در روزگار مغول، تألیف: احمد هِیثَم الرحیم. (مجله کتاب ماه فلسفه، شماره 72، 1392)
9- تشیّع در ترکیه: مقایسۀ عَلَویّه با جعفریّه، تألیف: عبدالقدیر یِلِر. (مجله کتاب ماه دین، شماره 190، 1392)
10ـ بیان الحقائق رشید الدین فضل الله و اهمیّت تاریخی ـ اجتماعی آن. تألیف: یودیت فایفر (مقدمۀ چاپ عکسی بیان الحقائق، میراث مکتوب، در دست نشر)
11ـ نگاهی به کتاب نوانتشارِ یوزِف فان اِس در باب کتابهای مِلل و نِحل ‌نگاشتیِ اسلامی، نوشتۀ: ویلفرد مادلونگ.(فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام، ش 5و 6، بهار و تابستان 1394)
12ـ برگردانِ عربیِ اخلاق ناصری: الأخلاق النصیریة في تعریب الأخلاق الناصریة، نوشتۀ: یُپ لَمیر.(مرزبان اخلاق، ج1)

 ج) ویراستاری
سرپرستی و ویراستاری مجموعه «مطالعات ایرانی ـ اسلامی» در پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان
1) ویراستاری کتاب «از گنجینه‌های نسخ خطی» نوشتۀ دکتر حسن انصاری.
(پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان، 1394)
2) ویراستاری ترجمۀ کتاب «ابن کَمّونه و آثار او» نوشتۀ زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی.
(پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان، 1395)


تحقیقات در دست انجام:

1) تصحیح و تعلیق کتاب « تمهید الاصول فی علم الکلام» شیخ طوسی (ره)
در حال انجام / طرف قرارداد پژوهشی: مکتبه علامه مجلسی قم
2) تصحیح و تعلیق کتاب « شرح جمل العلم و العمل» سید مرتضی (ره)
 در حال انجام / طرف قرارداد پژوهشی: مکتبه علامه مجلسی قم
3) تألیف مأخذ شناسی کلام و فرق اسلامی
در حال انجام / طرف قرارداد پژوهشی: مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان
4) خداشناسی در کلام امامیّه از مکتب بغداد تا مدرسۀ اصفهان
در حال انجام / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 سوابق تدریس:
1) دانشگاه اصفهان / مقطع کارشناسی/ از سال 1392 تاکنون / کلام اسلامی   
2) دانشگاه اشرفی اصفهانی/ مقطع کارشناسی/ سال های 1388 تا 1391 (هفت ترم) / منطق و فلسفه
3) حوزه علمیه اصفهان / سال 1388 و 1389 / تاریخ اسلام.
4) نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه اصفهان/ 1390/ فرق و مذاهب اسلامی.
5) حوزه علمیه مجتهده امین / سال 1389/ کارشناسی ارشد / کلام استدلالی.
6) حوزه علمیه مجتهده امین / سال 1389/ کارشناسی ارشد / مکتبها و فرقه های اسلامی (1).
7) حوزه علمیه مجتهده امین / سال 1390/ کارشناسی ارشد / کلیّات کلام اسلامی.
8) حوزه علمیه مجتهده امین / سال 1390/ کارشناسی ارشد / مکتبها و فرقه های اسلامی (2). ( دو ترم )
9) مرکز احیای تفکر دینی / سال 1389/ کارشناسی ارشد/ روش تحقیق.
10) حوزه علمیه خوراسگان/ سال 1389/کارشناسی ارشد / فلسفه اسلامی.
11) مرکز تخصصی حوزه علمیه اصفهان / سال 1390/ کارشناسی/ کلام استدلالی.
12) حوزه علمیه مجتهده امین / سال 1390/ کارشناسی ارشد / تاریخ کلام شیعه.
13) حوزه علمیه مجتهده امین / سال 1390/ کارشناسی ارشد / روش تحقیق در علم کلام.(دو ترم )
14) مرکز تخصصی حوزه علمیه اصفهان / سال 1390/ کارشناسی/ کلام جدید.
15) مرکز تخصصی حوزه علمیه اصفهان / سال 1390/ کارشناسی/ فلسفه اسلامی.
16) مرکز تخصصی حوزه علمیه اصفهان / سال 1390/ کارشناسی ارشد/ تاریخ فلسفه اسلامی.
17) دانشگاه باقر العلوم (ع) شعبه اصفهان / سال 1390/ کارشناسی ارشد/ فرق و مذاهب اسلامی.
18) مرکز آموزش های علوم اسلامی و فرهنگی کاربردی / 1391 / کارشناسی ارشد/ امامت ( دو ترم ).
19) حوزه علمیه مجتهده امین / سال 1391/ کارشناسی ارشد / فلسفه دین.
20) حوزه علمیه مجتهده امین / سال 1391/ کارشناسی ارشد / فلسفه اخلاق.
21) حوزه علمیه مجتهده امین / سال 1391/ کارشناسی ارشد / فلسفه اسلامی ( نهایة الحکمة ).
22) دانشگاه اصفهان (گروه فلسفه غرب) / سال 1394 / کارشناسی / کلام اسلامی.


دستاوردها:

مقام اوّل جشنوارۀ علاّمۀ حلّی (ره) در بخش تصحیح کتاب، سال 1390.
شایسته تقدیر دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب 1394.
 
امتیاز دهی
 
 


پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 3495
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما